ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ရလည္းလြယ္ကူ၍ လွပေသာဆံပင္ပံုစံျပဳလုပ္နည္းကို ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေဘး၂ဖက္ မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမည္။

ဘး၂ဖက္ မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ထပ္ယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ထပ္ယူပါမည္။

ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေအာက္ဆံုးအထိဆံပင္ကို အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလိုလုပ္သြားပါမည္။

အာက္ဆံုးအထိဆံပင္ကို အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလိုလုပ္သြားပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဖြလိုက္ပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဖြလိုက္ပါမည္။

ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ပတ္ပါမည္။

ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ပတ္ပါမည္။

ျပဳတ္မက်ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမည္။

ပဳတ္မက်ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမည္။

က်န္ေသာအစကိုဆက္ၿပီးပတ္တင္ပါမည္။

က်န္ေသာအစကိုဆက္ၿပီးပတ္တင္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ပန္းကိုဆံထံုးေဘးနားတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးလိုက္ပါမည္။

ပန္းကိုဆံထံုးေဘးနားတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးလိုက္ပါမည္။

ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး။
ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး။
ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး။