ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေစရန္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး အလြန္လွပေသာဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ကြင္းတံကိုယူပါမည္။

ကြင္းတံကိုယူပါမည္။

ယူထားေသာကြင္းတံကုိ စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ စိုက္လိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာကြင္းတံကုိ စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ စိုက္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲမွေန၍ ဆံပင္ကိုႏႈိုက္ယူလိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲမွေန၍ ဆံပင္ကိုႏႈိုက္ယူလိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါမည္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါမည္။

အလိမ္ပံုစံရၿပီျဖစ္ပါသည္။

အလိမ္ပံုစံရၿပီျဖစ္ပါသည္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းကို ယူ၍အေနာက္တြင္ ထပ္စည္းလိုက္ပါမည္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းကို ယူ၍အေနာက္တြင္ ထပ္စည္းလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာကြင္းတံကုိ စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ စိုက္လိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာကြင္းတံကုိ စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ စိုက္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲမွေန၍ ဆံပင္ကိုႏႈိုက္ယူလိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲမွေန၍ ဆံပင္ကိုႏႈိုက္ယူလိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါမည္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါမည္။

အလိမ္ပံုစံရၿပီျဖစ္ပါသည္။

အလိမ္ပံုစံရၿပီျဖစ္ပါသည္။

က်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကိုစု၍ ေခြပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကိုစု၍ ေခြပါမည္။

ဆံထံုးပံုစံရေအာင္အေပၚကို ဆက္၍ပတ္ပါ။

ဆံထံုးပံုစံရေအာင္အေပၚကို ဆက္၍ပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ဆံထိုးကို ဆံထံုးေပၚတြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

ဆံထိုးကို ဆံထံုးေပၚတြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။