မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အပတ္ဆံထုံး

0

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ထုံးဖြဲ႔လို႔ရသည့္ ရိုးရိုးေလးႏွင့္လွေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အပတ္ဆံထုံး ထုံးဖြဲ႔နည္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္လႊာကို ယူပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္လႊာကို ယူပါ။

သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ပတ္ပါ။

သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ပတ္ပါ။

ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

အတြင္းသို႔လိပ္ေပးပါ။

အတြင္းသို႔လိပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ဆံထုံးေပၚသို႕ အုပ္ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ဆံထုံးေပၚသို႕ အုပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ဆံထုံးေပၚသို႔ ထပ္အုပ္ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ဆံထုံးေပၚသို႔ ထပ္အုပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ပါမည္။

 ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ပါမည္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္၂ခုက်စ္ပါမည္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္၂ခုက်စ္ပါမည္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ၁စျဖင့္ ဆံထုံးကို ပတ္ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ၁စျဖင့္ ဆံထုံးကို ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္၁စကိုယူပါ။

က်န္၁စကိုယူပါ။

က်န္၁စျဖင့္ ပတ္ပါ။

က်န္၁စျဖင့္ ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အပတ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အပတ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အပတ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အပတ္ဆံထုံး