က်စ္ဆံၿမီွးအပြက်စ္အလိမ္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေစရန္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး အလြန္လွပေသာဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲ၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲ၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူလိုက္ေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူလိုက္ေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူလိုက္ေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူလိုက္ေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးပါ။

ျပန္က်စ္လိုက္ပါမည္။

ပန္က်စ္လိုက္ပါမည္။

ေဘးမွဆံပင္ကို ဆြဲယူ၍ ဆက္က်စ္ပါမည္။

ဘးမွဆံပင္ကို ဆြဲယူ၍ ဆက္က်စ္ပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

ေနာက္တစ္ဘက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

နာက္တစ္ဘက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

က်န္ေသာအစႏွစ္ဖက္ကို ယူပါ။

က်န္ေသာအစႏွစ္ဖက္ကို ယူပါ။

ႏွစ္ပင္ပူး၍ လိမ္ပါမည္။

စ္ပင္ပူး၍ လိမ္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ပတ္တင္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ပတ္တင္ပါမည္။

အစကိုအတြင္းထဲေရာက္ေအာင္ေသခ်ာလိပ္ထည့္ပါမည္။

အစကိုအတြင္းထဲေရာက္ေအာင္ေသခ်ာလိပ္ထည့္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးအပြက်စ္အလိမ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးအပြက်စ္အလိမ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးအပြက်စ္အလိမ္ဆံထံုး။