တစ္လႊာက်စ္ဆံျမီွး အလွစည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရတဲ႔ ပုံစံေလးျဖစ္တဲ႔အတြက္ YUYU ရဲ႕မဒီေလးမ်ား လုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍က်စ္ဆံျမီွး က်စ္ပါမည္။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍က်စ္ဆံျမီွး က်စ္ပါမည္။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံျမီးႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံျမီးႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္ပါ။

ညာဘက္မွ ဒုတိယလိုင္းဆံပင္ကို ယူ၍က်စ္ဆံျမီွး က်စ္ပါမည္။

ညာဘက္မွ ဒုတိယလိုင္းဆံပင္ကို ယူ၍က်စ္ဆံျမီွး က်စ္ပါမည္။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံျမီးႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံျမီးႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုလဲ ညာဘက္အတိုင္း က်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုလဲ ညာဘက္အတိုင္း က်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ေနာက္မွ ၁စကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္ေနာက္မွ ၁စကိုယူပါ။

ေခြ၍ အလယ္ေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခြ၍ အလယ္ေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆုံးမွက်စ္ဆံျမီွး ကိုယူပါ။

ရွ႕ဆုံးမွက်စ္ဆံျမီွး ကိုယူပါ။

အလယ္ေနရာတြင္ ထပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္ေနရာတြင္ ထပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အစြန္း၂ဖက္ကို စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အစြန္း၂ဖက္ကို စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ေနာက္မွ ၁စကိုယူပါ။

ညာဘက္ေနာက္မွ ၁စကိုယူပါ။

ေခြ၍ အလယ္ေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခြ၍ အလယ္ေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆုံးမွက်စ္ဆံျမီွး ကိုလဲယူ၍ အလယ္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ရွ႕ဆုံးမွက်စ္ဆံျမီွး ကိုလဲယူ၍ အလယ္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အစြန္း၂ဖက္ကို စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အစြန္း၂ဖက္ကို စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါမည္။

 အလွဆင္ပါမည္။

 ျပီးျပည့္စုံေသာ က်စ္ဆံျမွီးအလွေလး ရရွိပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ က်စ္ဆံျမွီးအလွေလး ရရွိပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ က်စ္ဆံျမွီးအလွေလး ရရွိပါျပီ။