ဆံထုိးကလစ္ကိုသုံး၍ ဆံထုံးျပဳလုပ္နည္း

0

ထသြားထလာ ဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ထုံးဖြဲ႔လို႔ အဆင္ေျပေစမည့္ ဆံထုိးကလစ္ ကိုသုံး၍ ဆံထုံးျပဳလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါမည္။

ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါမည္။

ဆံထုံးတြင္အသုံးျပဳေသာ ကလစ္ကို သုံးပါ။

ဆံထုံးတြင္အသုံးျပဳေသာ ကလစ္ကို သုံးပါ။

တစ္၀က္စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ကလစ္ကိုစိုက္ပါ။

တစ္၀က္စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ကလစ္ကိုစိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

သားေရကြင္းကို အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

သားေရကြင္းကို အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္္ကို ယူပါ။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္္ကို ယူပါ။

သားေရကြင္းကို အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

သားေရကြင္းကို အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အလယ္တြင္စိုက္ထားေသာ ကလစ္ကို ပတ္ပါ။

အလယ္တြင္စိုက္ထားေသာ ကလစ္ကို ပတ္ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အလယ္တြင္စိုက္ထားေသာ ကလစ္ကို ပတ္ပါ။

အလယ္တြင္စိုက္ထားေသာ ကလစ္ကို ပတ္ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

အလယ္တြင္စိုက္ထားေသာ ကလစ္ကိုပတ္၍ ခြကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

အလယ္တြင္စိုက္ထားေသာ ကလစ္ကိုပတ္၍ ခြကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

က်န္ွဆံပင္အားလုံးကို ထပ္ယူပါ။

က်န္ွဆံပင္အားလုံးကို ထပ္ယူပါ။

အလယ္တြင္စိုက္ထားေသာ ကလစ္ကိုပတ္၍ ခြကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

အလယ္တြင္စိုက္ထားေသာ ကလစ္ကိုပတ္၍ ခြကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထုိးကလစ္ကိုသုံး၍ ဆံထုံးျပဳလုပ္နည္း
ဆံထုိးကလစ္ကိုသုံး၍ ဆံထုံးျပဳလုပ္နည္း
ဆံထုိးကလစ္ကိုသုံး၍ ဆံထုံးျပဳလုပ္နည္း
ဆံထုိးကလစ္ကိုသုံး၍ ဆံထုံးျပဳလုပ္နည္း