က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထံုး။

0

ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ ဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ား အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ကြင္းတံကို ယူပါ။

ကြင္းတံကို ယူပါ။

ကြင္းတံကို ယူ၍စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲကို စိုက္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံကို ယူ၍စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲကို စိုက္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းထဲသိုု႕ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းထဲသိုု႕ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမည္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

ဆြဲထုတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္္။

ဆြဲထုတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္္။

ကြင္းတံကို ယူ၍စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ကိုထဲကို ထည့္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံကို ယူ၍စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ကိုထဲကို ထည့္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းထဲမွေန၍ ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းထဲမွေန၍ ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမည္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

ဆြဲထုတ္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါသည္္။

ဆြဲထုတ္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါသည္္။

ဆံထံုးပံုစံရေအာင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဆံထံုးပံုစံရေအာင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ယူ၍ဆံထံုးတြင္ ပတ္လိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ယူ၍ဆံထံုးတြင္ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ယူ၍ပတ္ပါမည္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ယူ၍ပတ္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ဆံထံုးတြင္ အလွဆင္လိုက္ပါမည္။

ဆံထံုးတြင္ အလွဆင္လိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထံုး။