၂ထပ္အျမင္႔ဆံထုံး

0

YUYU BEAUTY ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္အားေပးေနေသာ တီတီ မမတို႕အတြက္ လုပ္ရလဲလြယ္ကူသလို ရွင္းရွင္းေလးႏွင့္ လွပေစမည့္ ၂ထပ္အျမင္႔ဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ကိုအသုံးျပဳပါမည္။

သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ကိုအသုံးျပဳပါမည္။

နားေနာက္မွခြဲထားေသာဆံပင္မွ တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

နားေနာက္မွခြဲထားေသာဆံပင္မွ တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ေသာဆံပင္အားလုံးကို အေပၚသို႔စုယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ က်န္ေသာဆံပင္အားလုံးကို အေပၚသို႔စုယူပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ စုစည္းပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ စုစည္းပါ။

ညာဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ကို ေနာက္သို႕ယူပါ။

ညာဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ကို ေနာက္သို႕ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးခြဲ၍ ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

 ေဘးခြဲ၍ ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္အားလုံးကို စုထုံးထားပါ။

ပိုေသာဆံပင္အားလုံးကို စုထုံးထားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စုစည္းထားေသာဆံပင္မ်ားမွ အနည္းငယ္ကိုခ်န္ပါ။

စုစည္းထားေသာဆံပင္မ်ားမွ အနည္းငယ္ကိုခ်န္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေရွ႕သို႔ခ်၍ တစ္၀က္ေနရာမွ သားေရကြင္းတပ္ထားေသာကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေရွ႕သို႔ခ်၍ တစ္၀က္ေနရာမွ သားေရကြင္းတပ္ထားေသာကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

ဆံပင္ကိုေနာက္ပို႕၍ က်စ္ဆံျမီွးျဖင့္ပတ္ျပီး ကလစ္နဲ႕ထိုးထားပါ။

ဆံပင္ကိုေနာက္ပို႕၍ က်စ္ဆံျမီွးျဖင့္ပတ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အားလုံးကို ဖြေပးပါ။

 စည္းထားေသာဆံပင္အားလုံးကို ဖြေပးပါ။

ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီး၍ ေနာက္သို႕ျပန္ယူပါ။

ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီး၍ ေနာက္သို႕ျပန္ယူပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္တြင္ထုံးထားေသာဆံထုံးေပၚသို႔ အုပ္၍ယူပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္တြင္ထုံးထားေသာဆံထုံးေပၚသို႔ အုပ္၍ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။