ပန္းသံုးပြင့္က်စ္ဆံျမွီးအထပ္ထပ္ဆံထံုး။

0

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားနွင့္လိုက္ဖက္ေစျပီး ပြဲလယ္တင့္ေစမည့္ ပန္းသံုးပြင့္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုးေလးကုိအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုထိပ္မွအနည္းငယ္ယူစည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကိုထိပ္မွအနည္းငယ္ယူစည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္သို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္သို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ျပီးအျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ျပီးအျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္သို႔ခံပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္သို႔ခံပါမယ္။

ဆံပင္ကို ၅ ပိုင္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္ကို ၅ ပိုင္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူျပီး ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူျပီး ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

 ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိ ဆက္လက္က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိ ဆက္လက္က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ၅ ဆခြဲျပီး က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ၅ ဆခြဲျပီး က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကို အျခားတစ္ထက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကို အျခားတစ္ထက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကို တစ္ဖက္တြင္ျပန္ယွက္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကို တစ္ဖက္တြင္ျပန္ယွက္ပါမယ္။

ယွက္ထားေသာ က်စ္ဆံျမွီးကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ယွက္ထားေသာ က်စ္ဆံျမွီးကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ယွက္ပါမယ္။

အာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ယွက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင္စ့ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင္စ့ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္စကိုလည္း ျပန္ယွက္ပါမယ္။

က်န္တစ္စကိုလည္း ျပန္ယွက္ပါမယ္။

ယွက္ထားေသာအစ ကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ယွက္ထားေသာအစ ကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာအစကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

 ေအာက္မွက်န္ေသာအစကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ထြက္ေနေသာ အစကိုျပန္သိမ္းပါမယ္။

ထြက္ေနေသာ အစကိုျပန္သိမ္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ပန္းသံုးပြင့္က်စ္ဆံျမွီးအထပ္ထပ္ဆံထံုး။