ေနာက္တြဲဒိုးနပ္ဆံထုံးေလး

0

YUYU BEAUTYကို ေစာင့္ေမွ်ာ္အားေပးေနေသာ မမတို႔အတြက္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္လို႔ရသည့္ ေနာက္တြဲဒိုးနပ္ဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွခြဲထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 နားေနာက္မွခြဲထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ျပီးသားဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီးပါ။

 ျခစ္ျပီးသားဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူ၍ေခါက္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူ၍ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍ ေခါက္ပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍ ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္မွအနည္းငယ္ကိုယူ၍ ၃စခြဲပါ။

က်န္ဆံပင္မွအနည္းငယ္ကိုယူ၍ ၃စခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

အဆုံးထိက်စ္၍ ဖြေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ ဖြေပးပါ။

အေပၚသို႔လွန္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚသို႔လွန္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္လိပ္ေသာခ်ိတ္ကို အသုံးျပဳပါမည္။

ဆံပင္လိပ္ေသာခ်ိတ္ကို အသုံးျပဳပါမည္။

ဆံပင္အဖ်ားကို ခ်ိတ္ထဲသို႔ထည့္ပါ။

ဆံပင္အဖ်ားကို ခ်ိတ္ထဲသို႔ထည့္ပါ။

အေပၚသို႔လိပ္တင္ပါမည္။

အေပၚသို႔လိပ္တင္ပါမည္။

အလယ္တြင္စု၍ ခ်ိတ္ျဖင့္ခ်ိတ္ပါမည္။

အလယ္တြင္စု၍ ခ်ိတ္ျဖင့္ခ်ိတ္ပါမည္။

ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ေနာက္တြဲဒိုးနပ္ဆံထုံးေလး ျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
 ေနာက္တြဲဒိုးနပ္ဆံထုံးေလး ျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
 ေနာက္တြဲဒိုးနပ္ဆံထုံးေလး ျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
 ေနာက္တြဲဒိုးနပ္ဆံထုံးေလး ျပီးျပည့္စုံပါျပီ။