ရိုးရွင္းေသာက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။

0

ဆန္းသစ္လွပကာ ျပဳလုပ္၍လြယ္ကူေသာ က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလးကို ပ်ဳိေမေလးမ်ားျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ ဖြၿပီးသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ ဖြၿပီးသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ ဖြၿပီးသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ ဖြၿပီးသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကို အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကို အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွေန၍ လက္ကိုႏိႈက္၍ ဆံပင္ကို ယူပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွေန၍ လက္ကိုႏိႈက္၍ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုဆြဲပါ။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုဆြဲပါ။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကို ပတ္တင္ပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကို ပတ္တင္ပါမည္။

ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ဆံထံုးေပၚမွ ယူလိုက္ပါမည္။

ရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ဆံထံုးေပၚမွ ယူလိုက္ပါမည္။

ဆံထံုးကိုပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဆံထံုးကိုပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ဆံထံုးေပၚမွယူပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ဆံထံုးေပၚမွယူပါမည္။

ပတ္၍ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပတ္၍ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပန္းပြင့္ႀကိဳးေလးကို ယူပါမည္။

ပန္းပြင့္ႀကိဳးေလးကို ယူပါမည္။

ပန္းပြင့္ႀကိဳးေလးကို ဆံထံုးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပန္းပြင့္ႀကိဳးေလးကို ဆံထံုးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ရိုးရွင္းေသာက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
ရိုးရွင္းေသာက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
ရိုးရွင္းေသာက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။