၂ ေၾကာင္းထိုးတစ္၀က္ ေနာက္တြဲဆံထံုး။

0

ထသြားထလာဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ထုံးဖြဲ႔ရအဆင္ေျပေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ အေပၚယံဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 စုစည္းထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ အေပၚယံဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး အလယ္ဆံပင္ေပၚျဖတ္၍ ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး အလယ္ဆံပင္ေပၚျဖတ္၍ ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး အလယ္ဆံပင္ေပၚျဖတ္၍ ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး အလယ္ဆံပင္ေပၚျဖတ္၍ ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး အလယ္ဆံပင္ေပၚျဖတ္၍ ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး အလယ္ဆံပင္ေပၚျဖတ္၍ ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အလယ္အစကိုယူျပီး အေပၚသို႔တြန္းတင္ျပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလယ္အစကိုယူျပီး အေပၚသို႔တြန္းတင္ျပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ပိုေနေသာအစကို အထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ပိုေနေသာအစကို အထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းထိုးတစ္၀က္ ေနာက္တြဲဆံထံုး။