ပန္းသံုးပြင့္ဆံထံုး။

0

ေခတ္မီဆန္းသစ္လွပေသာ ဆံထံုးထံုးပံုစံအသစ္ေလးကို ပြဲေနပြဲထိုင္မ်ားသြားရာတြင္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ ျပဳလုပ္ပံုကိုအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို သံုးလႊာခြဲ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးကို သံုးလႊာခြဲ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေအာက္ဆံုးတစ္ေခ်ာင္းကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

အာက္ဆံုးတစ္ေခ်ာင္းကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ဖြပါမည္။

ဖြပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္ႏွစ္လႊာကိုလည္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္ႏွစ္လႊာကိုလည္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဖြပါမည္။

ဖြပါမည္။

အေပၚဆံုးတစ္လႊာကို အေပၚကို ပတ္တင္ပါမည္။

အေပၚဆံုးတစ္လႊာကို အေပၚကို ပတ္တင္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဒုတိယအလႊာကိုလည္းပတ္တင္ပါမည္။

ဒုတိယအလႊာကိုလည္းပတ္တင္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္ဆံုးအလႊာကိုလည္းအေပၚကို ပတ္တင္ပါမည္။

နာက္ဆံုးအလႊာကိုလည္းအေပၚကို ပတ္တင္ပါမည္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ပန္းသံုးပြင့္ဆံထံုး။
ပန္းသံုးပြင့္ဆံထံုး။
ပန္းသံုးပြင့္ဆံထံုး။