မုန္႔ၾကိဳးလိမ္ အေခြအပတ္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ တင့္တယ္လွပေစနိင္ျပီး ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေသာ မုန္႔ၾကိဳးလိမ္အေခြဆံထံုးေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီယူပါမယ္။

ဘယ္ညာယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ဘယ္ညာယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္လိမ္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွေခြထားေသာဆံပင္ေပၚထပ္ေခြေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွေခြထားေသာဆံပင္ေပၚထပ္ေခြေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္အနည္းငယ္ယူျပီးအဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္အနည္းငယ္ယူျပီးအဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွေခြထားေသာဆံပင္ေပၚထပ္ေခြေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွေခြထားေသာဆံပင္ေပၚထပ္ေခြေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္အနည္းငယ္ယူျပီးအဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္အနည္းငယ္ယူျပီးအဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွေခြထားေသာဆံပင္ေပၚထပ္ေခြေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွေခြထားေသာဆံပင္ေပၚထပ္ေခြေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာအစအကုန္လံုးကို ယူ၍ လိမ္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစအကုန္လံုးကို ယူ၍ လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွေခြထားေသာဆံပင္ေပၚထပ္ေခြေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚမွေခြထားေသာဆံပင္ေပၚထပ္ေခြေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

မုန္႔ၾကိဳးလိမ္ အေခြအပတ္ဆံထံုး။