ဖဲျပားဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ Hair design အသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ား လွပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ပံုကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ထပ္တြင္စု၍ pony tails စည္းပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ထပ္တြင္စု၍ pony tails စည္းပါမည္။

ဆံပင္ကို စည္းရာတြင္ သေရကြင္းကို အကုန္ဆြဲမထုတ္ပဲထားပါမည္။

ဆံပင္ကို စည္းရာတြင္ သေရကြင္းကို အကုန္ဆြဲမထုတ္ပဲထားပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ဆြဲမထုတ္ပဲ ကြင္းပံုစံျဖစ္ေအာင္ထားပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ဆြဲမထုတ္ပဲ ကြင္းပံုစံျဖစ္ေအာင္ထားပါမည္။

စုခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္ကိုခြဲခ်ပါမည္။

စုခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္ကိုခြဲခ်ပါမည္။

အေရွ႕တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔ ျပန္ယူလိုက္ပါမည္။

အေရွ႕တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔ ျပန္ယူလိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဖဲျပားပံုစံရၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဖဲျပားပံုစံရၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေဘးမွအစဆံပင္ႏွစ္ဖက္လံုးေအာက္ကို အနည္းငယ္ဆြဲခ်၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘးမွအစဆံပင္ႏွစ္ဖက္လံုးေအာက္ကို အနည္းငယ္ဆြဲခ်၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဖဲျပားဆံထံုး။
ဖဲျပားဆံထံုး။