က်စ္ဆံျမွီးပတ္ ႏွင္းဆီ တစ္ပြင့္ဆံထံုး။

0

က်က္သေရရွိေသာေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကုိ ေက်ာင္းဆရာမေလးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဆန္ဆန္ဆံထံုးေလးမ်ားၾကိဳက္နွစ္သက္ေသာပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ရည္ရြယ္၍ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ယူပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ယူပါမယ္။

တစ္၀က္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

တစ္၀က္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကိုအထဲသို႔ေခါက္ထည့္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကိုအထဲသို႔ေခါက္ထည့္ပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါမယ္။

 ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါမယ္။

ေအာက္မွပိုေသာဆံပင္အကုန္လံုးကိုစုယူပါမယ္။

အာက္မွပိုေသာဆံပင္အကုန္လံုးကိုစုယူပါမယ္။

စုယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

စုယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္တြဲဆံထံုးေပၚပတ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္တြဲဆံထံုးေပၚပတ္ပါမယ္။

ေနာက္တြဳဆံထံုးေပၚပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

 ေနာက္တြဳဆံထံုးေပၚပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးပတ္ ႏွင္းဆီ တစ္ပြင့္ဆံထံုး။