ေခါင္းပတ္က်စ္ဆံၿမီွးအလိိပ္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ လွပဆန္းသစ္ေသာဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေခါင္းပတ္ကို ယူပါမည္။

ခါင္းပတ္ကို ယူပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးအေပၚတြင္ ေခါင္းပတ္ကို စြတ္လိုက္ပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးအေပၚတြင္ ေခါင္းပတ္ကို စြတ္လိုက္ပါမည္။

ေရွ႕တြငဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ပါမည္။

ရွ႕တြငဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ပါမည္။

အေနာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

အေနာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းလံုးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြၿပီးသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းလံုးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြၿပီးသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ ေခါင္းပတ္ထဲမွ ႏႈိက္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ ေခါင္းပတ္ထဲမွ ႏႈိက္ယူပါ။

အစကိုဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။

အစကိုဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာအစကို ပတ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္ေသာအစကို ပတ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ေခါင္းပတ္ထဲမွႏႈိက္၍ ဆြဲခ်ပါမည္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ေခါင္းပတ္ထဲမွႏႈိက္၍ ဆြဲခ်ပါမည္။

က်န္ေသာအစကို ပတ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္ေသာအစကို ပတ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍ပတ္ကာကလစ္ထိုးပါမည္။

နာက္ဆံုးတစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍ပတ္ကာကလစ္ထိုးပါမည္။

ေရွ႔တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ အေနာက္တြင္ယွက္လိုက္ပါမည္။

ရွ႔တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ အေနာက္တြင္ယွက္လိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးအလိပ္ကို ပတ္၍အစကို ကလစ္ထိုးလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးအလိပ္ကို ပတ္၍အစကို ကလစ္ထိုးလိုက္ပါမည္။

 ေခါင္းပတ္က်စ္ဆံၿမီွးအလိိပ္ဆံထံုး။
 ေခါင္းပတ္က်စ္ဆံၿမီွးအလိိပ္ဆံထံုး။
 ေခါင္းပတ္က်စ္ဆံၿမီွးအလိိပ္ဆံထံုး။