လြယ္ကူရိုးရွင္းျပီး လွပေၾကာ့ရွင္းေသာ ဆံထံုး။

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းျပီး လွပေၾကာ့ရွင္းေသာ ဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုု တစ္၀က္ခန္႔ယူပါမယ္​။

ဆံပင္ကိုု တစ္၀က္ခန္႔ယူပါမယ္​။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ျပီး ေခြေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ျပီး ေခြေပးပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ခြထားေသာဆံပင္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွခ်ထားေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ခြဲပါမယ္။

 ေအာက္မွခ်ထားေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ခြဲပါမယ္။

တစ္၀က္ခြဲထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ယူပါမယ္။

တစ္၀က္ခြဲထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ယူပါမယ္။

ဆံထံုးေပၚပတ္ေပးပါမယ္။

ဆံထံုးေပၚပတ္ေပးပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွခ်ထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို အေပၚသုိ႔ျပန္ပတ္ပါမယ္။

အာက္မွခ်ထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို အေပၚသုိ႔ျပန္ပတ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေပၚျပန္ပတ္ပါမယ္။

 ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေပၚျပန္ပတ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

လြယ္ကူရိုးရွင္းျပီး လွပေၾကာ့ရွင္းေသာ ဆံထံုး။
လြယ္ကူရိုးရွင္းျပီး လွပေၾကာ့ရွင္းေသာ ဆံထံုး။