ေနာက္တြဲလျခမ္းဆံထုံး

0

YUYU BEAUTY ရဲ႕ပ်ဳိေမေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရိုးေလးႏွင့္ က်က္သေရရွိေသာ ေနာက္တြဲလျခမ္းဆံထုံး ထုံးဖြဲ႕နည္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ကိုအသုံးျပဳပါမည္။

သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ကိုအသုံးျပဳပါမည္။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုစု၍ုု သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုစု၍ုု သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ျခမ္းကို ၃ပိုင္းခြဲထားပါ။

ရွ႕ျခမ္းကို ၃ပိုင္းခြဲထားပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္သို႔ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ဆြဲယူေပးပါ။

 ေနာက္သို႔ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ဆြဲယူေပးပါ။

ခြကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ခြကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ေဘး၂ဖက္တြင္ ဆံပင္က်န္ရွိပါမည္။

 ေဘး၂ဖက္တြင္ ဆံပင္က်န္ရွိပါမည္။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ေပးပါ။

 ညာဘက္မွဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံျမီွး၂ခုကိုစု၍ သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ပတ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံျမီွး၂ခုကိုစု၍ သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ပတ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္က်န္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

နာက္ဘက္က်န္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

အေပၚယံကို သပ္ရပ္ေအာင္ ဘီးျဖင့္ျပန္ျဖီးပါ။

အေပၚယံကို သပ္ရပ္ေအာင္ ဘီးျဖင့္ျပန္ျဖီးပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကိုေခါက္၍ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကိုေခါက္၍ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ျပီးျပည့္စုံ၍လွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံ၍လွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံ၍လွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။