က်စ္ဆံျမွီး ၂ ဖက္ယွက္ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ ဆံထံုး။

0

ဆံထံုးထံုးရင္ အသက္ၾကီးတယ့္ပံုေပါက္မွာစိုးရိမ္ေနတယ့္ ခ်စ္တို႔တြက္ လူငယ္ဆန္ေစျပီး က်က္သေရရွိေစမည့္ က်စ္ဆံျမွီး ၂ ဖက္ယွက္ ႏွင္းဆီပန္း ဆံထံုးေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ၁ ပတ္လိမ္လိုက္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ၁ ပတ္လိမ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို့ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို့ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ိုပို႕ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ိုပို႕ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီး ၂ ဖက္ယွက္ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ ဆံထံုး။
က်စ္ဆံျမွီး ၂ ဖက္ယွက္ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ ဆံထံုး။
က်စ္ဆံျမွီး ၂ ဖက္ယွက္ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ ဆံထံုး။