ဖဲျပားပံု ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ေက်ာင္းသြားရံုးတက္အဆင္ေျပေစနိင္ျပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲမွဆံပင္၃ ပံု ၁ ပံုခန္႔ယူပါမယ္။

 စည္းထားေသာဆံပင္ထဲမွဆံပင္၃ ပံု ၁ ပံုခန္႔ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေဘးဘက္တြင္ေခါက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေဘးဘက္တြင္ေခါက္ပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ပံုမပ်က္ေအာင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

 ေခါက္ထားေသာဆံပင္ပံုမပ်က္ေအာင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ၃ ပံု ၁ ပံု ခန္႔ယူျပီးဖဲျပားပံုျဖစ္ေအာင္ေခါက္ေပးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ၃ ပံု ၁ ပံု ခန္႔ယူျပီးဖဲျပားပံုျဖစ္ေအာင္ေခါက္ေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကိုပံုမပ်က္ေအာင္ ခ်ည္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကိုပံုမပ်က္ေအာင္ ခ်ည္ပါမယ္။

ေအာက္မွပိုေသာအစကို ယူပါမယ္။

  ေအာက္မွပိုေသာအစကို ယူပါမယ္။

ပိုေသာအစကိုအေပးသို႔ကြင္းတံမွတစ္ဆင့္ထည့္ပါမယ္။

ပိုေသာအစကိုအေပးသို႔ကြင္းတံမွတစ္ဆင့္ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

ဖဲျပားေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဖဲျပားေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ဖဲျပားပံု ဆံပင္စည္းနည္း။
ဖဲျပားပံု ဆံပင္စည္းနည္း။