ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ပြဲေနပြဲထိုင္သို႔သြားေရာက္မည့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ လြယ္ကူျပီး မိမိကို္ယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ရနိင္မည့္ ဆံထံုးေလးကုိေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁ ၀က္ခန္႔ယူစည္းပါမယ္။

၁ ၀က္ခန္႔ယူစည္းပါမယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

 ေနာက္ပိုင္းမွ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍က်စ္ဆံျမွီးစက်စ္ပါမယ္။

 ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍က်စ္ဆံျမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။

အာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးႏွင့္ေရာက်စ္ပါမည္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးႏွင့္ေရာက်စ္ပါမည္။

အဆံုးထိဆက္က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္က်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ေခါက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ေခါက္ပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ထိုးပါမယ္။

 ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေခါက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေခါက္ပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

 ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

 ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
 ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။