ေရႊပန္းကပ္ က်စ္ဆံျမွီးအပတ္ဆံထံုး။

0

လွပေသာ ေရႊပန္းကပ္ဆံထံုးေလးကို ဆရာမေလးမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ရည္ရြယ္၍ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚေအာက္ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚေအာက္ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ေအာက္ဘက္ခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခြဲယူပါမယ္။

အာက္ဘက္ခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခြဲယူပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးနွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးနွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကုန္သည္ထိက်စ္ပါမယ္။

အာက္ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကုန္သည္ထိက်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ခ်ျပီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ခ်ျပီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ျပန္ပတ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ျပန္ပတ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

 ေရႊပန္းကပ္ က်စ္ဆံျမွီးအပတ္ဆံထံုး။
 ေရႊပန္းကပ္ က်စ္ဆံျမွီးအပတ္ဆံထံုး။