ညေနခင္းအယွက္ဆံထုံး

0

အန္တီမမတို႔ေရာ ပ်ိဳပ်ိဳတို႔ႏွင့္ပါ လိုက္ဖက္သည့္ ညေနခင္းအယွက္ဆံထုံး ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

နားေနာက္ကို ၃ပုံ၂ပုံခြဲထားပါ။

နားေနာက္ကို ၃ပုံ၂ပုံခြဲထားပါ။

အလယ္ပိုင္းကို ၃ဆခြဲယူပါ။

အလယ္ပိုင္းကို ၃ဆခြဲယူပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

က်န္တစ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်န္တစ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အဆုံးထိက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆုံးထိက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ညာဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ညာဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူ၍ ဘယ္ဘက္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူ၍ ဘယ္ဘက္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍ညာဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍ညာဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ဧ။္အေပၚတြင ္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ဧ။္အေပၚတြင ္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဆံပင္ေအာက္ဘက္မွ လွ်ိဳ၍ညာဆံပင္အစကို ဆြဲထုတ္ပါ။

ဘယ္ဆံပင္ေအာက္ဘက္မွ လွ်ိဳ၍ညာဆံပင္အစကို ဆြဲထုတ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍ညာဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍ညာဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ဧ။္အေပၚတြင ္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ဧ။္အေပၚတြင ္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဆံပင္ေအာက္ဘက္မွ လွ်ိဳ၍ညာဆံပင္အစကို ဆြဲထုတ္ပါ။

ဘယ္ဆံပင္ေအာက္ဘက္မွ လွ်ိဳ၍ညာဆံပင္အစကို ဆြဲထုတ္ပါ။

အဆုံးထိဆက္၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။

အဆုံးထိဆက္၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

လွပေသာ ညေနခင္းသတို႔သမီးအယွက္ဆံထုံးေလး  ရရွိပါျပီ။
လွပေသာ ညေနခင္းသတို႔သမီးအယွက္ဆံထုံးေလး  ရရွိပါျပီ။