ႏွစ္ထပ္ Braids Hair Design

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ Hair design အသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ား လွပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ပံုကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးသို႔ယူ၍ ေဘးတေစာင္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးသို႔ယူ၍ ေဘးတေစာင္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚသို႔မတင္၍ က်န္ေသာဆံပင္အာလံုးကို ယူၿပီးႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚသို႔မတင္၍ က်န္ေသာဆံပင္အာလံုးကို ယူၿပီးႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ပို႔၍ ပူးပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ပို႔၍ ပူးပါမည္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ပို႔၍ ပူးပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ပို႔၍ ပူးပါမည္။

ဆက္က်စ္ပါမည္။

ဆက္က်စ္ပါမည္။

အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါမည္။

အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အေပၚသို႔တင္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကိုျပန္ခ်ၿပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

အေပၚသို႔တင္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကိုျပန္ခ်ၿပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍သေရကြင္းစည္းပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ကလစ္ကို သေရကြင္းစည္းထားေသာ ေနရာၽၽတြင္ညွပ္လို္က္ပါမည္။

ကလစ္ကို သေရကြင္းစည္းထားေသာ ေနရာၽၽတြင္ညွပ္လို္က္ပါမည္။

 ႏွစ္ထပ္ Braids Hair Design