တျခမ္းေစာင္းဆံပင္စည္းနည္း

0

ထသြားထလာ လုပ္ရလြယ္ကူ၍ ရိုးရိုးေလးနဲ႔လွေသာ တျခမ္းေစာင္းဆံပင္စည္းနည္းအဆင့္ဆင့္က်ုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲ၍ ေဘးတေစာင္းစည္းပါ။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲ၍ ေဘးတေစာင္းစည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲေႀကာင္းယူပါမည္။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲေႀကာင္းယူပါမည္။

ေဘးတေစာင္းပုံစံေနာက္သို႔ ဆြဲယူပါ။

 ေဘးတေစာင္းပုံစံေနာက္သို႔ ဆြဲယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးပါ။

 စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးပါ။

ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ဆံပင္ကို ၂ဆခြဲပါ။

ညာဘက္ဆံပင္ကို ၂ဆခြဲပါ။

လိမ္ပါမည္။

လိမ္ပါမည္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

အဆုံးထိ လိမ္ပါမည္။

အဆုံးထိ လိမ္ပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပတ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ တျခမ္းေစာင္းဆံပင္စည္းနည္းကို  ရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ တျခမ္းေစာင္းဆံပင္စည္းနည္းကို  ရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ တျခမ္းေစာင္းဆံပင္စည္းနည္းကို  ရရွိပါျပီ။