၂ေခ်ာင္းထိုးအေခြဆံထုံး

0

က်က္သေရရွိ၍ ရိုးရိုးေလးနဲ႔လွေသာ ၂ေခ်ာင္းထိုးအေခြဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္သို႔ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ဆြဲယူပါ။

 ေနာက္သို႔ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ဆြဲယူပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ၂ဆခြဲပါ။

အာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ၂ဆခြဲပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ညာဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ညာဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ညာဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ညာဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ညာဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ညာဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ ဖြေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ ဖြေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထုံးေပၚသို႔ တင္ပါမည္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထုံးေပၚသို႔ တင္ပါမည္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ရိုးရွင္းသည့္ ၂ေခ်ာင္းထိုးအေခြဆံထုံးေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
ရိုးရွင္းသည့္ ၂ေခ်ာင္းထိုးအေခြဆံထုံးေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
ရိုးရွင္းသည့္ ၂ေခ်ာင္းထိုးအေခြဆံထုံးေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
ရိုးရွင္းသည့္ ၂ေခ်ာင္းထိုးအေခြဆံထုံးေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ။