လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္အလွခ်ည္နည္း။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ အခ်ိန္ေပးရသက္သာျပီး လြယ္ကူေသာ ဆံပင္ခ်ည္နည္းေလးကို ပ်ိဳဗမေလးမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ရည္ရြယ္၍ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေပၚပိုင္းမွဆံပင္အနည္းကို ယူပါမယ္။

အေပၚပိုင္းမွဆံပင္အနည္းကို ယူပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကို ယူပါမယ္။

 ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကို ယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေပၚေအာက္ ဆံပင္ႏွစ္စကိုစည္းပါမယ္။

အေပၚေအာက္ ဆံပင္ႏွစ္စကိုစည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကို ထည့္ပါမယ္။

 ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကို ထည့္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကုိ ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကုိ ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အေပၚမွစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။

အေပၚမွစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အေပၚမွ V ပံုစံျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္မွ V ပံုစံျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အေပၚမွ V ပံုစံျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္မွ V ပံုစံျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္အလွခ်ည္နည္း။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္အလွခ်ည္နည္း။