ေနာက္တြဲအလိမ္အေခြဆံထံုး။

0

ရိုးရွင္းျပီးအလြယ္တကူျပဳလုပ္နိင္ျပီး အခ်ိန္ေပးရသက္သာေသာ ေနာက္တြဲအလိမ္အေခြဆံထံုးေလးကို အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ေစနိင္ရန္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္မွ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္မွ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္္းမွယူထားေသာအစကို အလယ္ခြဲထားေသာအထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္္းမွယူထားေသာအစကို အလယ္ခြဲထားေသာအထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာအစကိုလည္း အလယ္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာအစကိုလည္း အလယ္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အလယ္ခြဲထားေသာအစ ႏွစ္ုကိုျပန္စုပါမယ္။

အလယ္ခြဲထားေသာအစ ႏွစ္ုကိုျပန္စုပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းၿဖင့္စည္းၿပီးပါၿပီ။

သေရကြင္းၿဖင့္စည္းၿပီးပါၿပီ။

ေအာက္မွပိုေသာအစကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

 ေအာက္မွပိုေသာအစကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

၂ ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

၂ ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္လိမ္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

 ေခြထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ပတ္ထားေသာအစကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပတ္ထားေသာအစကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

 ေနာက္တြဲအလိမ္အေခြဆံထံုး။
 ေနာက္တြဲအလိမ္အေခြဆံထံုး။