ဘယ္ညာအယွက္ အကပ္ဆံထုံး

0

မိမိကိုယ္တိုင္ ထသြားထလာပြဲမ်ားတြင္ လုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းကိုယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္အနည္းကိုယူပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္စု၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္တြင္စု၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ေခါက္ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ေခါက္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍ ေခါက္ပါ။

ညာဘက္ဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍ ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွက်န္ဆံပင္ကို တ၀က္ခြဲ၍ေခါက္ပါ။

အာက္ဘက္မွက်န္ဆံပင္ကို တ၀က္ခြဲ၍ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးက်န္ဆံပင္ကိုေခါက္ပါ။

နာက္ဆုံးက်န္ဆံပင္ကိုေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ အကပ္ဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ အကပ္ဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ အကပ္ဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ အကပ္ဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။