၅ မိနစ္တြင္းျပဳလုပ္နိင္မည့္ လွပသပ္ရပ္ေသာဆံပင္စည္းနည္း။

0

ပ်ိဳေမတို႔တြက္ေပါ့ပါးသြက္လက္ျပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမည့္ ထသြားထလာဆံပင္စည္းနည္းေလးကိုမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ပန္းပြင့္ပံုေခါင္းစည္းၾကိဳးကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ပန္းပြင့္ပံုေခါင္းစည္းၾကိဳးကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ႏွင့္ေရာစည္းပါမယ္။

အာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ႏွင့္ေရာစည္းပါမယ္။

၅ မိနစ္တြင္းျပဳလုပ္နိင္မည့္ လွပသပ္ရပ္ေသာဆံပင္စည္းနည္း။
၅ မိနစ္တြင္းျပဳလုပ္နိင္မည့္ လွပသပ္ရပ္ေသာဆံပင္စည္းနည္း။