ခရုေခြပတ္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းလွပ၍ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေသာ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးနဲ႕ ၿပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီးအေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီးအေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို သေရကြင္းစည္းထားေသာ အေပၚမွယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို သေရကြင္းစည္းထားေသာ အေပၚမွယူပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္းယူူပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္းယူူပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ခ်န္ထားပါမည္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ခ်န္ထားပါမည္။

အေနာက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ကိုစု၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ကိုစု၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ပူး၍လိမ္လိုက္ပါမည္။

ပူး၍လိမ္လိုက္ပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေဘးမွခ်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ဘးမွခ်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ဆံထံုးကို ပတ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဆံထံုးကို ပတ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းယူပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းယူပါမည္။

ဆံထံုးကို ပတ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဆံထံုးကို ပတ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ပန္းကိုအေပၚနားတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ခရုေခြပတ္ဆံထံုး။
ခရုေခြပတ္ဆံထံုး။
ခရုေခြပတ္ဆံထံုး။