လိပ္ျပာပံု Fancy ဆံထံုး။

0

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာဟန္ပန္အမူအရာကိုေပၚလြင္ေစမည့္လိပ္ျပာပံု Fancy ဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲကာစုစည္းျပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းအေပၚပိုင္းတြင္အနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။

 ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲကာစုစည္းျပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းအေပၚပိုင္းတြင္အနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုေအာက္နားတြင္ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုေအာက္နားတြင္ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း  သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုအတြင္းသို႔လိပ္ကာ လိပ္ျပာေတာင္ပံပံုျပဳလုပ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုအတြင္းသို႔လိပ္ကာ လိပ္ျပာေတာင္ပံပံုျပဳလုပ္ပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွပိုေနေသာဆံပင္ကိုလိပ္ျပီးအတြင္းသို႔လိပ္ထည့္ပါမယ္။

 ေအာက္မွပိုေနေသာဆံပင္ကိုလိပ္ျပီးအတြင္းသို႔လိပ္ထည့္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုေအာက္နားတြင္ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုေအာက္နားတြင္ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း  သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုအတြင္းသို႔လိပ္ကာ လိပ္ျပာေတာင္ပံပံုျပဳလုပ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုအတြင္းသို႔လိပ္ကာ လိပ္ျပာေတာင္ပံပံုျပဳလုပ္ပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွပိုေနေသာဆံပင္ကိုလိပ္ျပီးအတြင္းသို႔လိပ္ထည့္ပါမယ္။

 ေအာက္မွပိုေနေသာဆံပင္ကိုလိပ္ျပီးအတြင္းသို႔လိပ္ထည့္ပါမယ္။

အလယ္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူပါမယ္။

အလယ္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ျပန္ယူျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ျပန္ယူျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာလိပ္ျပာပံုဆံထံုးေလးကို ရရွိပါျပီ။