ထသြားထလာအလြယ္တကူျပဳလုပ္နိင္မည့္ၾကိဳးခ်ည္အဆင့္ဆင့္။

0

အခ်ိန္ေပးရသက္သာျပီး လြယ္ကူေသာဆံပင္ခ်ည္နည္းေလးကို ေက်ာင္းသြား၊ရံုးတက္အဆင္ေျပေစနိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ထိပ္မွဆံပင္ ၂ ေၾကာင္းယူပါမယ္။

ဆံပင္ထိပ္မွဆံပင္ ၂ ေၾကာင္းယူပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းယူထားေသာဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းယူထားေသာဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္မွတစ္စကို အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

 ခ်ည္ထားေသာဆံပင္မွတစ္စကို အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

တင္းတင္းခ်ည္ေပးပါမယ္။

တင္းတင္းခ်ည္ေပးပါမယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ဆီေပါင္းယူပါမယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ဆီေပါင္းယူပါမယ္။

ဘယ္ညာမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

အာက္မွအနည္းငယ္ ဘယ္ညာဆံပင္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ေအာက္မွအနည္းငယ္ ဘယ္ညာဆံပင္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ဘယ္ညာမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ညာမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ညာမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ထသြားထလာအလြယ္တကူျပဳလုပ္နိင္မည့္ၾကိဳးခ်ည္အဆင့္ဆင့္။
ထသြားထလာအလြယ္တကူျပဳလုပ္နိင္မည့္ၾကိဳးခ်ည္အဆင့္ဆင့္။
ထသြားထလာအလြယ္တကူျပဳလုပ္နိင္မည့္ၾကိဳးခ်ည္အဆင့္ဆင့္။