ေၾကာ့ရွင္းလွပေသာအကပ္ဆံထံုး။

0

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္မည့္ ပ်ိဳဗမေလးမ်ားတြက္က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုေစျပီး လွပေၾကာ့ရွင္းေသာဆံထံုးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းတိုင္းျပဳလုပ္ျပီး ဘယ္ညာေပါင္းျပီးသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းတိုင္းျပဳလုပ္ျပီး ဘယ္ညာေပါင္းျပီးသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာအစကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

 စည္းထားေသာအစကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ေအာက္မွအနည္းငယ္က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း ၂ ေၾကာင္းထိုးက်စ္ပါမယ္။

 ေအာက္မွအနည္းငယ္က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း ၂ ေၾကာင္းထိုးက်စ္ပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္တြင္ေခြေပးပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္တြင္ေခြေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်စ္ထားေသာ ၂ ေၾကာင္းထိုးကိုလည္းအေပၚတြင္ေခြေပးပါမယ္။

 ေအာက္မွက်စ္ထားေသာ ၂ ေၾကာင္းထိုးကိုလည္းအေပၚတြင္ေခြေပးပါမယ္။

ထို႔ေနာက္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ထို႔ေနာက္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

သစ္ခြပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။
သစ္ခြပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

ေၾကာ့ရွင္းလွပေသာအကပ္ဆံထံုး။
ေၾကာ့ရွင္းလွပေသာအကပ္ဆံထံုး။
ေၾကာ့ရွင္းလွပေသာအကပ္ဆံထံုး။