ေနာက္တြဲဆံထံုး။

0

ဆရာမေလးမ်ားနွင့္ရံုး၀န္ထမ္းေလးမ်ားတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာဆံပင္အလိမ္ပံုစံဆံထံုးေလးကိုစတိုင္လ္က်လွပေစရန္ရည္ရြယ္၍အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္

ဆံပင္ေရွ႕ပိုင္းအနည္းငယ္ခ်န္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္စုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္ေရွ႕ပိုင္းအနည္းငယ္ခ်န္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္စုစည္းပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲျပီး အေပၚတစ္ျခမ္းကိုဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲျပီး အေပၚတစ္ျခမ္းကိုဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာအစကို ဘီးျဖင့္အနည္းငယ္ျခစ္ပါမယ္။

 ေအာက္မွက်န္ေသာအစကို ဘီးျဖင့္အနည္းငယ္ျခစ္ပါမယ္။

ဘီးျဖင့္ဖြထားေသာဆံပင္ကို အလံုးပံုျဖစ္ေအာင္သေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

ဘီးျဖင့္ဖြထားေသာဆံပင္ကို အလံုးပံုျဖစ္ေအာင္သေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

အေပၚမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ျပန္ယူျပီး လက္ ၄ လံုးခန္႔အကြာတြင္သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါျပီ။

အေပၚမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ျပန္ယူျပီး  လက္ ၄ လံုးခန္႔အကြာတြင္သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါျပီ။

ဘီးျဖင့္ဖြျပီးထံုးထားေသာဆံပင္ကိုအထဲသို႔ထည့္ပါမည္။

ဘီးျဖင့္ဖြျပီးထံုးထားေသာဆံပင္ကိုအထဲသို႔ထည့္ပါမည္။

ပိုေသာအစကို ဆံထံုးေပၚပတ္ပါမယ္။

ပိုေသာအစကို ဆံထံုးေပၚပတ္ပါမယ္။

ေနာက္တြဲဆံထံုးကိုေဘးဘက္ထြက္ေနေသာအစကိုကလစ္ျဖင့္ျပန္ညွပ္ပါမယ္။

 ေနာက္တြဲဆံထံုးကိုေဘးဘက္ထြက္ေနေသာအစကိုကလစ္ျဖင့္ျပန္ညွပ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအစကိုလည္းအထဲသို႔ကလစ္ျဖင့္ျပန္ညွပ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအစကိုလည္းအထဲသို႔ကလစ္ျဖင့္ျပန္ညွပ္ပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

 အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ယွက္ပါမယ္.

 က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ယွက္ပါမယ္.

ယွက္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ယွက္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္းဘယ္ဘက္ျခမ္းတိုင္းက်စ္ေပးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္းဘယ္ဘက္ျခမ္းတိုင္းက်စ္ေပးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကို ျပန္ယွက္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကို ျပန္ယွက္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

 ေနာက္တြဲဆံထံုး။
 ေနာက္တြဲဆံထံုး။
 ေနာက္တြဲဆံထံုး။