အေဖာင္းဆံထုံး

0

ဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ အထူးလိုက္ဖက္သည့္ က်က္သေရရွိေသာ အေဖာင္းဆံထုံးျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ နဲနဲေက်ာ္၍ ၂ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ နဲနဲေက်ာ္၍ ၂ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ဆံပင္အကုန္လုံးကို အတြင္းဘက္သို႔ယူ၍ လိပ္ပါ။

နားေနာက္မွ ဆံပင္အကုန္လုံးကို အတြင္းဘက္သို႔ယူ၍ လိပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ရွ႕ဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္ကိုစုယူ၍ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ျဖီးေပးပါ။

နာက္ဘက္ကိုစုယူ၍ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ျဖီးေပးပါ။

စုယူထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိပ္ေပးပါ။

စုယူထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလဲ ထပ္ေခြပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလဲ ထပ္ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

က်န္ေသာအစကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာအစကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

လွပေသာ အေဖာင္းဆံထုံး ရရွိပါျပီ။
လွပေသာ အေဖာင္းဆံထုံး ရရွိပါျပီ။
လွပေသာ အေဖာင္းဆံထုံး ရရွိပါျပီ။