လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာက်စ္ဆံျမွီး ၂ ထပ္ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ဆံပင္ခ်ရသည္ကိုမၾကိဳက္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ား၊ေက်ာင္းသူေလးမ်ားႏွင့္ရံုးသူေလးမ်ားတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျပီး လွပေစမည့္ ၂ ထပ္က်စ္ဆံျမွီး ဆံပင္စည္းနည္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ေခါင္းစည္းၾကိဳးေလးျဖင့္စည္းပါမယ္။

ခါင္းစည္းၾကိဳးေလးျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာက်စ္ဆံျမွီး ၂ ထပ္ဆံပင္စည္းနည္း။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာက်စ္ဆံျမွီး ၂ ထပ္ဆံပင္စည္းနည္း။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာက်စ္ဆံျမွီး ၂ ထပ္ဆံပင္စည္းနည္း။