က်စ္ဆံျမွီး ၂ ထပ္အလိမ္ဆံထံုး။

0

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြက္လြယ္ကူျပီးဆန္းသစ္ေသာ က်စ္ဆံျမွီး ၂ ထပ္အလိမ္ဆံထံုးေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကို ၂ ေၾကာင္းယူပါမယ္။

အာက္မွဆံပင္ကို ၂ ေၾကာင္းယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ ၂ ေၾကာင္းကို လိမ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ ၂ ေၾကာင္းကို လိမ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

အာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ျဖင့္ထပ္လိမ္ပါမယ္။

အာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ျဖင့္ထပ္လိမ္ပါမယ္။

ဆက္လက္္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္လက္လိမ္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္လက္လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာအစကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ျပီးပိုေသာအစကိုေခါက္ထည့္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာအစကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ျပီးပိုေသာအစကိုေခါက္ထည့္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွပိုေသာအစကို လိမ္ပါမယ္။

အာက္မွပိုေသာအစကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာအစကိုဘယ္ဘက္ျခခ္းသို႔ပို႔ျပီးပိုေသာအစကိုေခါက္ထည့္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာအစကိုဘယ္ဘက္ျခခ္းသို႔ပို႔ျပီးပိုေသာအစကိုေခါက္ထည့္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီး ၂ ထပ္အလိမ္ဆံထံုး။