ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး Hair Design

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ ေခတ္မီဆန္းျပား၍ သပ္ရပ္လွပစြာ ျပဳလုပ္နိိုင္ေသာ က်စ္ဆံျမီွးနွစ္ေခ်ာင္းထိုး hair design ေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီး ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီး ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

တစ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီး ဆန္႔က်င္ဖက္ဆံပင္ဆီသို႔ ပူးလိုက္ပါမည္။

တစ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီး ဆန္႔က်င္ဖက္ဆံပင္ဆီသို႔ ပူးလိုက္ပါမည္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ဆံပင္ဆီသို႔ ပူးလိုက္ပါမည္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ဆံပင္ဆီသို႔ ပူးလိုက္ပါမည္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္တြင္ရွိေနေသာ ဆံပင္ႏွင့္ျပန္ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္တြင္ရွိေနေသာ ဆံပင္ႏွင့္ျပန္ပူးလိုက္ပါမည္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္တြင္ရွိေနေသာ ဆံပင္ႏွင့္ျပန္ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္တြင္ရွိေနေသာ ဆံပင္ႏွင့္ျပန္ပူးလိုက္ပါမည္။

ညာဖက္တြင္ပူးထားေသာဆီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ညာဖက္တြင္ပူးထားေသာဆီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္တြင္ပူးထားေသာဆီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္တြင္ပူးထားေသာဆီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ပူး၍က်စ္လိုက္ပါမည္။

ပူး၍က်စ္လိုက္ပါမည္။

ဆက္က်စ္ပါမည္။

ဆက္က်စ္ပါမည္။

ေအာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။

အာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

ဖြပါမည္။

ဖြပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ကလစ္ကို သေရကြင္းစည္းထားေသာ ေနရာတြင္ညွပ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ကို သေရကြင္းစည္းထားေသာ ေနရာတြင္ညွပ္လိုက္ပါမည္။

 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး Hair Design
 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး Hair Design
 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး Hair Design