က်စ္ဆံၿမီွးအပြက်စ္ပတ္ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ ပိုမိုဆန္းျပားလွပ၍ ေခတ္ဆန္လွပေသာ နွစ္ပင္လိမ္ ဆံထံုးကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ယူၿပီး pony tail စည္းပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးကို ယူၿပီး pony tail စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာရွိမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ည္းထားေသာရွိမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။
စည္းထားေသာ ရွိမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
စည္းထားေသာ ရွိမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။
ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။
ဆက္က်စ္ပါမည္။
ဆက္က်စ္ပါမည္။
ေဘးမွ ဆံပင္ကိုယူယူၿပီး ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။
ေဘးမွ ဆံပင္ကိုယူယူၿပီး ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။
သေရကြင္းစည္းပါမည္။
သေရကြင္းစည္းပါမည္။
က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။
က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္ၿပီး ဆံထံုးထံုးပါမည္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္ၿပီး ဆံထံုးထံုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
ဆံထိုးကို အေနာက္နားတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။
ဆံထိုးကို အေနာက္နားတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးအပြက်စ္ပတ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးအပြက်စ္ပတ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးအပြက်စ္ပတ္ဆံထံုး။