ေဘာလုံးဆံထုံး

0

ဆန္းသစ္လွပေသာ ဆံထုံးပုံစံကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ေဘာလုံးဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲ၍ ထိပ္ကိုပိုနီေတးစည္းပါ။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲ၍ ထိပ္ကိုပိုနီေတးစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕သို႔ပို႔၍ ဆံခံကိုအသုံးျပဳေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕သို႔ပို႔၍ ဆံခံကိုအသုံးျပဳေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံအုပ္၍  ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕သို႔ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ရွ႕သို႔ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေရွ႕မွဆံပင္ကို ဆံခံေပၚသို႔အုပ္၍ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ျဖီးပါ။

ရွ႕မွဆံပင္ကို ဆံခံေပၚသို႔အုပ္၍ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ျဖီးပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

နာက္ဘက္တြင္စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အတြင္းထဲသို႔ လိပ္ထည့္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အတြင္းထဲသို႔ လိပ္ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားပါ။

အာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္သို႔စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္ဘက္သို႔စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္တြင္ ဆံပင္အနည္းငယ္က်န္ေနပါမည္။

ရွ႕ဘက္တြင္ ဆံပင္အနည္းငယ္က်န္ေနပါမည္။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္ဘက္သို႔စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္သို႔စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။

အာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္တစ္စကိုယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပထမတစ္စကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္း၍ ေနာက္တစ္စကို အကုန္လိပ္ပါ။

ပထမတစ္စကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္း၍ ေနာက္တစ္စကို အကုန္လိပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါ။

ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancyဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

Fancyဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ပီးျပည့္စုံေသာ ေဘာလုံးဆံထုံးေလးရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ ေဘာလုံးဆံထုံးေလးရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ ေဘာလုံးဆံထုံးေလးရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ ေဘာလုံးဆံထုံးေလးရရွိပါျပီ။