ေရတံခြန္အလိမ္ hair Design

0

ေက်ာင္းသူ၊ ရံုးသူမ်ားတြက္ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ေရတံခြန္အလိမ္ hair Design ေလးကိုအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ၂ ေၾကာင္းယူပါမယ္။

ဆံပင္ကို ၂ ေၾကာင္းယူပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အေပၚဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အေပၚဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမယ္။

 အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမယ္။

ပူးထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းအတိုင္းလိမ္ေပးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းအတိုင္းလိမ္ေပးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွဆံပင္ကိုစုပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွဆံပင္ကိုစုပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွဆံပင္ကို စုစည္းပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွဆံပင္ကို စုစည္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

 ေရတံခြန္အလိမ္ hair Design
 ေရတံခြန္အလိမ္ hair Design