ကြင္းပံုစံဆံထံုး။

0

ေခတ္မီဆန္းသစ္လွပေသာ ဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ယူၿပီး Pony Tail စည္း၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးကို ယူၿပီး Pony Tail စည္း၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းၿပီး ကြင္းပံုစံရေအာင္ သေရကြင္းစည္းရာတြင္ ဆံပင္ကိုအကုန္ဆြဲမထုတ္ပဲ ထားပါမည္။

ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းၿပီး ကြင္းပံုစံရေအာင္ သေရကြင္းစည္းရာတြင္ ဆံပင္ကိုအကုန္ဆြဲမထုတ္ပဲ ထားပါမည္။

ေနာက္တစ္ခါကြင္းပံုစံရေအာင္ ထပ္စည္းလိုက္ပါမည္။

ေနာက္တစ္ခါကြင္းပံုစံရေအာင္ ထပ္စည္းလိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာအစကို ယူပါမည္။

က်န္ေသာအစကို ယူပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စည္းၿပီး ကြင္းပံုစံရေအာင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စည္းၿပီး ကြင္းပံုစံရေအာင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။

သံုးကြင္းရၿပီျဖစ္ပါသည္။

သံုးကြင္းရၿပီျဖစ္ပါသည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္မ်ားကိုလည္း သေရကြင္းျဖင့္ စည္းၿပီးကြင္းပံုစံရေအာင္ လုပ္သြားပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္မ်ားကိုလည္း သေရကြင္းျဖင့္ စည္းၿပီးကြင္းပံုစံရေအာင္ လုပ္သြားပါမည္။

ကြင္းမ်ားကို စုလိုက္ပါမည္။

ကြင္းမ်ားကို စုလိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကြင္းပံုစံမ်ားရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကြင္းပံုစံမ်ားရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ဆံပင္အေနာက္နားတြင္ ပန္းကိုထိုးလိုက္ပါမည္။

ဆံပင္အေနာက္နားတြင္ ပန္းကိုထိုးလိုက္ပါမည္။

ကြင္းပံုစံဆံထံုး။
ကြင္းပံုစံဆံထံုး။