ၾကက္ေျခခတ္ေနာက္တြဲဆံထုံး

0

ဆန္းသစ္လွပေသာ ဆံထုံးပုံစံကိုျကိုက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ထုံးဖြဲ႔ရလြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အလယ္တည့္တည့္မွ ခြဲပါ။

အလယ္တည့္တည့္မွ ခြဲပါ။

နားေနာက္မွခြဲထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

နားေနာက္မွခြဲထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္လုပ္၍ အေဖာင္းပုံစံျပဳလုပ္ေပးပါ။

ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္လုပ္၍ အေဖာင္းပုံစံျပဳလုပ္ေပးပါ။

အေဖာင္းျပဳလုပ္၍ ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းျဖင့္ထိုးပါ။

အေဖာင္းျပဳလုပ္၍ ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

တေစာင္းယူ၍ ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 တေစာင္းယူ၍ ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

တေစာင္းယူ၍ ေနာက္ဘက္တြင္ ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တေစာင္းယူ၍ ေနာက္ဘက္တြင္ ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ က်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ က်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ က်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ က်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံ ျဖစ္ေနပါမည္။

ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံ ျဖစ္ေနပါမည္။

ညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဆံပင္ကိုေနာက္ဘက္သို႔ လိပ္ယူပါ။

ဆံပင္ကိုေနာက္ဘက္သို႔ လိပ္ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္က်န္ဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။

အာက္ဘက္က်န္ဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။

၂ဖက္လုံးကို က်စ္ဆံျမီးက်စ္ေပးပါ။

၂ဖက္လုံးကို က်စ္ဆံျမီးက်စ္ေပးပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ေခြပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္စကိုယူ၍ ေခြပါ။

က်န္တစ္စကိုယူ၍ ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancyဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

Fancyဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွေလးရရွိပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွေလးရရွိပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွေလးရရွိပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွေလးရရွိပါျပီ။