ေဘးဆံျမိတ္အပုံံ႔ထုံးနည္း

0

က်က္သေရရွိေသာ လွပတင့္တယ္ေသာ ေဘးဆံျမိတ္အပုံံ႔ထုံးနည္းကို
ပ်ိဳေမမ်ားထုံးဖြဲ႔လြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲ၍ ထိပ္မွဆံပင္ကို တ၀က္စည္းပါ။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲ၍ ထိပ္မွဆံပင္ကို တ၀က္စည္းပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုထုံး၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုထုံး၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံခံကို အသုံးျပဳေပးပါ။

ဆံခံကို အသုံးျပဳေပးပါ။

ဆံခံကို ထုံးထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံခံကို ထုံးထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကို္စု၍ ျဖီးေပးပါ။

အာက္ဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကို္စု၍ ျဖီးေပးပါ။

အေပၚသို႔စုတင္၍ သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚသို႔စုတင္၍ သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္္သို႔ စုယူပါ။

နာက္ဘက္္သို႔ စုယူပါ။

ဆံထုံးေနာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးေနာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ေရွ့ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

ညာဘက္ဆံပင္ကို ဆက္လုပ္ပါမည္။

ေနာက္ဘက္္သို႔ စုယူပါ။

ညာဘက္ေရွ့ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

ဆံထုံးေနာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္ဘက္္သို႔ စုယူပါ။

ဆံခံေပၚသို႔ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးေနာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံခံေပၚသို႔ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ရွ႕ဘက္တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္ဘက္သို႔ စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံခံေပၚသို႔ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံခံေပၚသို႔ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

 ေအာက္ဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အေခြပုံစံျပဳလုပ္ေပးပါ။

 အေခြပုံစံျပဳလုပ္ေပးပါ။

ဆံခံေပၚသို႔ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံခံေပၚသို႔ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ဆံထုိးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

Fancy ဆံထုိးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပီးျပည့္စုံေသာ ေဘးဆံျမိတ္အပုံံ႔ထုံးနည္းေလးရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ ေဘးဆံျမိတ္အပုံံ႔ထုံးနည္းေလးရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ ေဘးဆံျမိတ္အပုံံ႔ထုံးနည္းေလးရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ ေဘးဆံျမိတ္အပုံံ႔ထုံးနည္းေလးရရွိပါျပီ။