ယိုးဒယားတျခမ္းေစာင္းဆံထုံး

0

က်က္သေရရွိေသာ ယိုးဒယားတျခမ္းေစာင္းဆံထုံးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားထုံးဖြဲ႔လြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အလယ္မွဆံပင္ကို္တလႊာစီယူ၍ ဖြေပးပါ။

အလယ္မွဆံပင္ကို္တလႊာစီယူ၍ ဖြေပးပါ။

ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္လုပ္ေပးပါ။

ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္လုပ္ေပးပါ။

အေဖာင္းျပဳလုပ္၍ ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

အေဖာင္းျပဳလုပ္၍ ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေရွ႕ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။

 ေရွ႕ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။

အတြင္းသို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

အတြင္းသို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုေခါက္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အေမာက္ပုံစံျပဳလုပ္ပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို အေမာက္ပုံစံျပဳလုပ္ပါ။

ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ထပ္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ထပ္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ေခါက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။

အာက္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အားလုံးကိုယူ၍ အေခြပုံစံျပဳလုပ္ေပးပါ။

အာက္ဘက္မွ ဆံပင္အားလုံးကိုယူ၍ အေခြပုံစံျပဳလုပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

Fancy ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွေလးရရွိပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွေလးရရွိပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွေလးရရွိပါျပီ။