ဆံပင္ပါးေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။

0

ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ရနိင္ျပီးလွပရိုးရွင္းျပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ

ဆံပင္အကုန္လံုးကုိစုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကုိစုစည္းပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

Donut ကြင္းကို စည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

Donut ကြင္းကို စည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို Donut ကြင္းေပၚျဖန္႔ခ်ပါမယ္။

ဆံပင္ကို Donut ကြင္းေပၚျဖန္႔ခ်ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ျပန္အုပ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ျပန္အုပ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို တစ္ဖက္ထဲကိုျပန္စုပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို တစ္ဖက္ထဲကိုျပန္စုပါမယ္။

တစ္ဖက္မွစုထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္းသို႔ဆံထံုးပံုျဖစ္ေအာင္ျပန္အုပ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွစုထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္းသို႔ဆံထံုးပံုျဖစ္ေအာင္ျပန္အုပ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ဆံထိုးတန္ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။
ဆံထိုးတန္ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

ဆံပင္ပါးေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။
ဆံပင္ပါးေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။