အလိမ္က်စ္ဆံျမွီးအပတ္ဆံပင္အလွခ်ည္နည္း။

0

ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္တတ္ေသာပ်ိဳေမတို႔တြက္အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီးရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔စတိုင္လ္က်လွပေစမည့္အလိမ္က်စ္ဆံျမွီးအပတ္ဆံပင္အလွခ်ည္နည္းေလးကိုအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္နွစ္ဆကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္နွစ္ဆကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ေခါက္ျပီး ညာဘက္ျခမ္းတြင္ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ေခါက္ျပီး ညာဘက္ျခမ္းတြင္ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

အလိမ္က်စ္ဆံျမွီးအပတ္ဆံပင္အလွခ်ည္နည္း။
အလိမ္က်စ္ဆံျမွီးအပတ္ဆံပင္အလွခ်ည္နည္း။