ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး အေခြအပတ္ဆံထံုး။

0

ညပြဲမ်ား၊ ကမ္းေျခသို႔သြားေသာ အခါမ်ားတြင္ အလြန္လိုက္ဖက္မႈရွိၿပီး ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေသာ hair design အသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ား လွပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

ဆံပင္ကို အလယ္တည့္တည့္မွ မခြဲပဲ ခြဲေၾကာင္းကို ဘယ္ဖက္သို႔ တိုး၍ ခြဲကာ အျမင့္စည္းပါမည္။

ဆံပင္ကို အလယ္တည့္တည့္မွ မခြဲပဲ ခြဲေၾကာင္းကို ဘယ္ဖက္သို႔ တိုး၍ ခြဲကာ အျမင့္စည္းပါမည္။

အေနာက္ကိုလည္း အလယ္ခြဲပါ။

အေနာက္ကိုလည္း အလယ္ခြဲပါ။

ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန့္က်င္ဖက္ဆံပင္ရွိသို႔ ပို႔ၿပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန့္က်င္ဖက္ဆံပင္ရွိသို႔ ပို႔ၿပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန့္က်င္ဖက္ဆံပင္ရွိသို႔ ပို႔ၿပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန့္က်င္ဖက္ဆံပင္ရွိသို႔ ပို႔ၿပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ဆက္က်စ္ပါမည္။

ဆက္က်စ္ပါမည္။

ေအာက္ဆံုးအထိ ဆက္က်စ္သြားပါမည္။

အာက္ဆံုးအထိ ဆက္က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားၿပီး ဖြပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားၿပီး ဖြပါမည္။

ႏွစ္ဖက္လံုးကို ဖြၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

စ္ဖက္လံုးကို ဖြၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚမွေနၿပီး ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းေအာက္ထည့္၍ ယူလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚမွေနၿပီး ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းေအာက္ထည့္၍ ယူလိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာ အစကို အေနာက္သို႔ ပတ္လိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာ အစကို အေနာက္သို႔ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္ေနေသာ တစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္မွ ယူလိုက္ပါမည္။

က်န္ေနေသာ တစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္မွ ယူလိုက္ပါမည္။

အေရွ႕ဖက္မွ ယူ၍ ပတ္လိုက္ပါမည္။

အေရွ႕ဖက္မွ ယူ၍ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး အေခြအပတ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး အေခြအပတ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး အေခြအပတ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး အေခြအပတ္ဆံထံုး။